Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO mandihouse.pl

Regulamin obowięzuje od 13.06.2018 roku.

SŁOWNICZEK:

Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House Spółka cywilna, mieszczącą się pod adresem Jurajskie Wzgórze 38, 32-087 Bibice. Spółka świadczy usługi za pośrednictwem witryny pod adresem: http://mandihouse.pl, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Sklep - sklep internetowy Mandi House dostępny pod adresem https://mandihouse.pl prowadzony przez spółkę Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House S.C. o numerze NIP: 5130246860, oraz REGON: 365486818,

Adres poczty elektronicznej: shop@mandihouse.pl,

Numer telefonu +48704293318.

Sprzedawca – spółka o nazwie Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House S.C. mieszcząca się pod adresem: Jurajskie Wzgórze 38, 32-087 Bibice (NIP: 5130246860, REGON: 365486818), prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym https://mandihouse.pl

Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto Klienta (Konto użytkownika) - zbiór danych podawanych przez Klienta przy rejestracji konta służące min. do realizacji złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych reklamacji lub odstąpień od umowy.

Towar konsumpcyjny (Towar) – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Czas realizacji złożonego zamówienia – czas w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy tj:. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru. Świadczeniem zaś Klienta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie – sprzedaż Towaru wykonana przez Sprzedawcę.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość – dokonanie zakupu w Sklepie.

Trwały nośnik – materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS) pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą.

Wada istotna – przesłanka umożliwiająca złożenie przez Klienta żądania odstąpienia od umowy w ramach Reklamacji z tytułu Rękojmi.

Wada fizyczna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar: 

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 

Nie jest Wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

Wada prawna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar: 

a) stanowi własność osoby trzeciej; 

b) obciążony jest prawem osoby trzeciej;

c) ograniczenie w korzystaniu z Towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Usługi – działalność prowadzona przez Sprzedawcę, obejmująca: a) Usługę sprzedaży - sprzedaż Towarów konsumpcyjnych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Sklepu,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.).

SPIS TREŚCI:

1. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne)

2. Sposoby porozumiewania się z Klientem

3. Cena. 

4. Sposoby złożenia zamówienia

5. Formy i termin płatności

6. Realizacja złożonych zamówień

7. Koszty dostawy

8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki

9. Reklamacje dotyczące Towarów. Gwarancja

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się      sprzedawca 

11.Reklamacje usług elektronicznych

12. Ochrona danych osobowych

13. Polityka prywatności

14. Postanowienia końcowe

 

1. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne)

Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu oferuje Klientom artykuły dekoracji i wyposażenia wnętrz. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny towaru oraz kosztów dostarczenia towaru, który zamówił na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i wad prawnych.

 

2. Sposoby porozumiewania się z Klientem

Sprzedawca pod numerem telefonu +48704293318 udziela informacji Klientom w sprawie zawartej umowy sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.

Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Klienta numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego zamówienia.

3. Cena

Ceny Towarów oferowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego towaru. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wartości złożonego zamówienia. 

Cena towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

4. Sposoby i formy złożenia zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych przez Sprzedawcę towarów, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech (przeznaczenie, sposób użytkowania) zamieszczony jest pod każdym z towarów uwidocznionych na stronie internetowej sklepu.

Formy złożenia zamówienia: 

poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto lub bez jego zakładania), 

wysyłając wiadomość e-mail pod adres: shop@mandihouse.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianym towarze oraz danych osoby zamawiającej (Klienta).

W przypadku, gdy Klient dobrowolnie zdecyduje się założyć konto na stronie internetowej Sklepu, powinien wykonać następujące czynności:

kliknąć w „Zarejestruj się”, 

wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,

zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Konta użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptacją jego treści oraz - opcjonalnie, w zależności od życzenia Klienta - wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy towaru, zgodę na otrzymywanie „Newslettera.

Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania przez Klientów. 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar notę rozliczeniową, fakturę VAT (w tym wypadku na życzenie Klienta), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od umowy. 

 5. Formy i termin płatności

Sklep oferuje trzy sposoby płatności za zakupiony towar: 

 • za pobraniem przy odbiorze Towaru - Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego towaru na terenie Polski.
 • za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych www.przelewy24.pl - Klient płaci z góry za zakupiony towar przed realizacją dostawy (tzw. przedpłata). W przypadku transakcji realizowanych za pomocą kart płatniczych operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • przelewem- na konto bankowe sklepu:

Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House s.c.

Ul Jurajskie Wzgórze 38

32-087 Bibice

Nr konta: PL 94105014451000009232888645

 

6. Realizacja złożonych zamówień

Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy na terenie Polski kurierem (przy wszystkich formach płatności dostępnych w Sklepie). 

W przypadku doręczenia zamówień do innych krajów w Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską przesyłki dostarcza UPS lub GLS.

Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się: 

czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności wybrana przez Klienta, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - do 3 dni roboczych; 

czas dostawy - do 2 dni roboczych (w przypadku doręczeń na terenie Polski). Czas dostawy do innych krajów wynosi do 8 dni. Szczegółowy opis wraz z kosztami dostaw poza terenem Polski znajduje się w zakładce Koszty dostawy. Podany termin jest terminem deklarowanym przez profesjonalnego przewoźnika. Niestety, nie mamy możliwości ustalania z Klientami godzin doręczenia zamówionych Towarów. W przypadku firmy kurierskiej doręczenia odbywają się w godzinach 9 - 17 (dni powszednie). Jeżeli w godzinach przedpołudniowych przebywacie Państwo poza miejscem doręczenia przesyłki, proponujemy wybrać inne, np. miejsce pracy lub adres osoby, która będzie mogła odebrać przesyłkę w Państwa imieniu. Należy pamiętać, że realizacja zamówienia (w przypadku wybrania przedpłaty) rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy,

Dowód Zakupu jest wystawiany do każdej przesyłki (nota rozliczeniowa albo faktura VAT). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop.mandihouse@gmail.com. Dowód zakupu (nota rozliczeniowa/faktura VAT) umieszczany jest w środku opakowania przesyłki.

 

7. Koszty dostawy

Dostawy realizowane na terenie Polski: 

Za pomocą firmy kurierskiej.

 

Koszty dostawy są określone w cenniku i automatycznie doliczane do dostawy wg aktualnych stawek.

 

8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki

Klient, który zakupił towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze oświadczenia dostatecznie wyrażającego taką wolę (przykładowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Klient może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą dowolnego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail, zwykłym listem poleconym lub inne. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy. 

Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient (lub inna osoba – wskazana przez Klienta od odbioru przesyłki) otrzymał rzecz. Aby zachować 14-dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do Sprzedawcy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (tj. przy zakupie towaru), chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności.

Klient zobowiązany jest odesłać zwracany towar pod adres sklepu: Jurajskie Wzgórze 38, 32-087 Bibice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli odeślesz Towar przed jego upływem. 

Zwrot towaru należy dokonać na adres podany powyżej, nie odbieramy towarów z zewnętrznych placówek tj. pocztowe, żabka, paczkomaty, czhyba, że jest to określone w warunkach zakupu (np. allegro).

Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. 

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego towaru. To znaczy dopuszczalne jest sprawdzenie zakupionego towaru oraz wykonanie takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru, w przypadku podjęcia zachowania (czynności) w stosunku do zakupionego Towaru, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru pełnowartościowego, w przeciwnym wypadku będzie obciążony kosztami zwracanego towaru oraz kosztami poniesionymi przez sprzedawcę.

W przypadku zakupu towarów spersonalizowanych i na specjalne zamówienie, prawo do zwrotu towaru nie przysługuje.

Szczegóły techniczne i logistyczne dot. zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy znajdują w zakładce Zwrot Towaru.

 

9. Reklamacje dotyczące Towarów. Gwarancja.

W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może skorzystać z uprawnienia reklamacyjnego. 

W przypadku Towarów, na które została udzielona Gwarancja, Klientowi przysługują również uprawnienia wskazane w Gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru. Warunki Gwarancji dołączane są do Towarów, których Gwarancja dotyczy.

Reklamacja

Reklamację należy złożyć w terminie 1 roku od dnia zauważenia przez Ciebie wady Towaru, nie później niż 2 lata od dnia, w którym Towar ten został Tobie wydany.

Składając reklamację, Klient może zażądać:

a) wymiany lub naprawy Towaru,

b) obniżenia ceny lud odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

Wymiana, naprawa

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na dokonanie wymiany lub naprawy Towaru, żądanie może okazać się dla nas: 

 • niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego Towaru) 

lub

 • w porównaniu z drugim z możliwych żądań, może wymagać z naszej strony poniesienia nadmiernych kosztów. 

W takiej sytuacji możemy odmówić lub zaproponować Klientowi inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. w przypadku, gdy Klient żądał wymiany możemy zaoferować naprawę, a w przypadku, gdy żądał naprawy - wymianę. Niezależnie od tego, również Klient może zmienić swój wybór i po naszej odmowie żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana). Można również skorzystać z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży

Reklamując Towar, Klient może żądać odstąpienia od umowy, gdy wada towaru jest istotna lub obniżenia ceny. Żądając obniżenia ceny Klient powinien wskazać kwotę, o jaką jego zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę Towaru. Informujemy jednak, że jeśli jest to pierwsze Twoje żądanie złożone w ramach reklamacji danego towaru, możemy zaproponować Tobie niezwłoczną wymianę lub naprawę – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Klienta z nadmiernymi niedogodnościami. O ewentualnej propozycji poinformujemy Ciebie niezwłocznie, a Ty możesz zadecydować, czy propozycja ta jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami.

Jeśli nie – możesz zażądać zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba, że będzie ona: 

a) niemożliwa dla nas do spełnienia, 

b) nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim z możliwych żądań.

Reklamację rozpatrujemy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie poinformujemy Cię o decyzji reklamacyjnej w ustalony z Tobą sposób: w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.

Dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności. 

W przypadku uznania reklamacji za zasadną zwrócimy klientowi koszty odesłania przez Ciebie reklamowanego Towaru do nas.

Celem ułatwienia Tobie złożenie reklamacji skorzystaj z procedury opisanej w zakładce Procedura reklamacyjna. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

Gwarancja

Kliencie – skorzystanie z uprawnień wynikających z Gwarancji jest możliwe w terminie 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu. 

Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail. 3. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Klienta w Sklepie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku, gdy Klient dostarczy takich treści do Sklepu, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do ingerencji w dostarczoną treść, tj. w szczególności do usunięcia takich treści w całości lub w części lub ich zmianę.

 

11. Reklamacje usług elektronicznych

Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać w następujący sposób: 

a) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop@mandihouse.com 

b) telefonicznie pod numerem +48704293318. 

c)pisemnie na adres korespondencyjny: Jurajskie Wzgórze 38, 32-087 Bibice.

Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać. 

Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 

12. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją zamówień jest Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House S.C. Ul. Jurajskie Wzgórze 38, 32-087 Bibice

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm., zwanej dalej UODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku założenia Konta użytkownika, 

b) art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność do realizacji umowy, 

c) art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, tj. niezbędność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) realizacji umowy sprzedaży, 

b) obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Sklepu– w przypadku założenia przez Klienta takiego konta,

Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą). 

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do: 

a) Klientów, którzy chcą utworzyć Konto użytkownika w Sklepie - w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail, 

b) Klientów, którzy składają zamówienia w inny sposób niż wskazany w pkt. a) powyżej – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

 

13. Polityka prywatności

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) Pliki cookie sesji. 

b) Pliki cookie preferencji i ustawień. 

c) Pliki cookie reklamy. 

d) Pliki cookie analityki.

Zachowanie poufności danych jest dla Mandi House niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane nam są kontrolowane przez Mandi House s.c. oraz chronione na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. 

Teresa i Tomasz Polewka - Mandi House s.c.

Ul Jurajskie Wzgórze 38

32-087 Bibice

Nip: PL 5130246860

Regon: 365486818

Gdzie przechowujemy twoje dane?

Gdzie przechowujemy twoje dane?

Dane osobowe, które zbieramy są przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG.

 

Mandi House s.c. stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym i świadczącym usługi dla Mandi House s.c. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami nie świadczącymi dla nas usług. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Mandi House s.c. Przekażemy Ci te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: 

Gdy nasz sklep przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem lub bierzesz udział w programie lojalnościowym, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do usunięcia danych: 

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Mandi House s.c., z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • masz nieuregulowany dług wobec Mandi House s.c. niezależnie od metody płatności
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
 • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Mandi House s.c.:  

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Mandi House s.c. Nasza firma zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
 • edytując ustawienia swojego konta

Prawo do ograniczenia: 

Masz prawo zażądać, aby Mandi House s.c. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Mandi House s.c., wtedy Mandi House s.c. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Mandi House s.c. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli Mandi House s.c. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na adres: sklep@mandihouse.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres shop@mandihouse.pl, a w temacie wiadomości wpisz „DPO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeśli uważasz, że Mandi House s.c. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

14. Postanowienia końcowe

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia z którego korzystają (np.: komputera) i sporządzić jego wydruk. 

Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2017 roku. 

Sprzedający zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem przedmiotowych zmian. Informacja o zmianie Regulaminu będzie utrzymywana na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 dni i zostanie udostępniona najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

Nagrody

Kupuj i oszczędzaj w programie lojalnościowym!

Zyskaj nawet 8% rabatu na swoje zakupy!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl